ثبت نام برای کاربرد الکترو آنسفالوگرام کمی(QEEG) در علوم اعصاب پایه و بالینی

لطفا نسبت به اطلاعات وارد شده و مقدار واریز شده و شماره کارت دقت فرمایید

کاربرد الکترو آنسفالوگرام کمی(QEEG) در علوم اعصاب پایه و بالینی

هزینه آزاد: 800,000 ريال

هزینه برای اعضا دانشجو انجمن: 750,000 ريال

هزینه برای اعضا وابسته انجمن: 750,000 ريال

هزینه برای اعضا پیوسته انجمن: 750,000 ريال

واریز هزینه به : 2118_2226_3377_6104 فاطمه خزائی _ بانک ملت

نام فایل انگلیسی باشد
طراحی سایت توسط تیم گرامانو