هیئت موسس

دکتر حسن عشایری

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره

عصب روانپزشک

دکتر حبیب‏الله قاسم زاده

عضو هیئت موسس

دکترا روانشناسی بالینی

طراحی سایت توسط تیم گرامانو