هیئت مدیره

دکتر محمدرضا جلالی - روانشناس

عضو هیئت مدیره

دکتری روانشناسی

دکتر محمد اورکی

عضو هیئت مدیره

دکتری روانشناسی

دکتر حسن محمودیان

عضو هیئت مدیره

دکتری روانسنجی

دکتر محمد علی نظری

عضو هیئت مدیره

دکتری علوم اعصاب

دکتر حسن ایروانی

هیئت مدیره

دکتری زبان شناسی

طراحی سایت توسط تیم گرامانو